Privacyverklaring

Loopbaanonderhoudsgroep

Privacyverklaring

Inleiding
Dit is de privacyverklaring van Loopbaanonderhoudsgroep. In deze verklaring verschaft Loopbaanonderhoudsgroep informatie over de persoonsgegevens die door Loopbaanonderhoudsgroep worden verwerkt, de wijze waarop en de doeleinden waarvoor dat gebeurt. Loopbaanonderhoudsgroep gaat zorgvuldig met jouw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Loopbaanonderhoudsgroep verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, nieuwsbrief, het verstrekken van gegevens via het online contactformulier en/of het bezoeken van onze website.
 
Op onze website (www.loopbaanonderhoudsgroep.nl) kunnen links naar andere websites staan. Loopbaanonderhoudsgroep is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?
Loopbaanonderhoudsgroep, gevestigd aan het Weena 690, 3012 CN Rotterdam in Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54703123, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

1. Welke persoonsgegevens verwerkt Loopbaanonderhoudsgroep?
Loopbaanonderhoudsgroep verwerkt persoonsgegevens over jou, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je bepaalde persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een online (contact)formulier op onze website. Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adres
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- IP-adres

2. Verwerkt Loopbaanonderhoudsgroep bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Loopbaanonderhoudsgroep verwerkt uitsluitend bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, indien je Loopbaanonderhoudsgroep daarvoor van tevoren uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Het bijzondere persoonsgegeven dat Loopbaanonderhoudsgroep mogelijk van jou verwerkt is jouw religieuze of levensbeschouwelijke overtuigin. Loopbaanonderhoudsgroep verwerkt geen gegevens zoals BSN, ras, politieke of seksuele voorkeur, gegevens omtrent je gezondheid, kredietwaardigheid of strafrechtelijk verleden.

3. Waarom we jouw persoonsgegevens nodig hebben?
Loopbaanonderhoudsgroep verwerkt de persoonsgegevens in eerste instantie om uitvoering te geven aan de overeenkomst die je met Loopbaanonderhoudsgroep hebt gesloten, zoals een loopbaanbegeleiding, loopbaanonderhoud of wanneer je deelneemt aan een workshop of je opdracht geeft tot het organiseren van een workshop. Daarnaast zijn er nog een aantal andere doeleinden waarvoor we jouw gegevens kunnen gebruiken. Deze doeleinden tref je hieronder aan.

Personaliseren van onze website
De informatie die we over jou verzamelen, kunnen we gebruiken om je op een persoonlijke manier met onze website te laten werken. Zo kunnen we je bijvoorbeeld het navigeren op onze website eenvoudiger maken en content aanbieden waar je belangstelling voor hebt. Hiervoor gebruiken we jouw IP-adres. Het IP-adres slaan we op in een cookie. Loopbaanonderhoudsgroep maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profiling ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Nieuwsbrief
Net als de informatie die we indirect over jou hebben verzameld, kan de door jou aan Loopbaanonderhoudsgroep verstrekte informatie door Loopbaanonderhoudsgroep worden gebruikt voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Voordat we dat echter doen, stellen we je in de gelegenheid om aan te geven of jouw informatie op deze manier mag worden gebruikt. Je kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat je geen nieuwsbrieven meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies die zijn opgenomen in elke e-mail die je van ons ontvangt.

Social media
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Op de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing. Raadpleeg het privacybeleid van deze derden als je wilt weten hoe zij met jouw gegevens omgaan.

Publicaties op de website
Loopbaanonderhoudsgroep plaatst regelmatig afbeeldingen op haar website ter illustratie bij een tekst of als ondersteuning van haar bedrijfsactiviteiten. Het kan zijn dat jij daarop herkenbaar staat afgebeeld. Als dat het geval is, zullen we je altijd vooraf vragen om schriftelijke toestemming te verlenen voor het gebruik van de afbeelding op onze website.

4. Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?
Loopbaanonderhoudsgroep verkoopt, verhuurt en deelt jouw gegevens niet aan of met derden, tenzij dit noodzakelijk is op basis van de overeenkomst die jij met Loopbaanonderhoudsgroep hebt gesloten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Loopbaanonderhoudsgroep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5. Maakt Loopbaanonderhoudsgroep gebruik van cookies?
Loopbaanonderhoudsgroep maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.

Analytische cookies
Loopbaanonderhoudsgroep gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in onder meer bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Loopbaanonderhoudsgroep krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit jouw volledige IP-adres verwerken, maar altijd het laatste octet van jouw IP-adres maskeren.

Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden. Loopbaanonderhoudsgroep heeft daartoe geen toestemming aan Google gegeven. Loopbaanonderhoudsgroep maakt ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Ook heeft Loopbaanonderhoudsgroep ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics uitgezet.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan jouw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

Tracking cookies in onze marketing e-mails
Als je heeft aangegeven nieuwsbrieven of andere marketing e-mails van Loopbaanonderhoudsgroep te willen ontvangen, zal het downloaden van afbeeldingen of het klikken op een link in deze e-mails ertoe leiden dat je persoonlijk wordt geïdentificeerd. Wij kunnen daardoor zien of je onze e-mail opent en vanuit de e-mail doorklikt naar onze website. Wil je dat niet, dan kun je je uitschrijven van onze (partner)mail of jouw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert.

Cookies accepteren of weigeren
Je kunt zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt de instellingen van jouw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Je dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

6. Opslag van persoonsgegevens
Door Loopbaanonderhoudsgroep verwerkte persoonsgegevens worden niet doorgegevens aan of opgeslagen op servers buiten de EU.

7. Publicatie 
Loopbaanonderhoudsgroep publiceert de door jou verstrekte persoonsgegevens niet openbaar op haar website.

8. Bewaartermijn
Loopbaanonderhoudsgroep zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Onderdeel hiervan is het handmatig verwijderen van persoonsgegevens 6 maanden na afronding van de overeenkomst.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering telefonisch of in een persoonlijk gesprek doen of per e-mail sturen naar info@loopbaanonderhoudsgroep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Loopbaanonderhoudsgroep zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Dataportabiliteit
Op verzoek zal Loopbaanonderhoudsgroep jouw persoonsgegevens aanleveren in een vorm die hergebruik mogelijk maakt. Daarbij zal Loopbaanonderhoudsgroep de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm verstrekken. De persoonsgegevens zullen door Loopbaanonderhoudsgroep in een .csv- of Excel-bestand worden aangeleverd. 

10. Beveiliging
Loopbaanonderhoudsgroep neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder valt onder meer het versleuteld verzenden van persoonsgegevens via de website (SSL). Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@loopbaanonderhoudsgroep.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018. Indien Loopbaanonderhoudsgroep een wijziging in haar privacyverklaring aanbrengt, brengen we je via elektronische wijze, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail, op de hoogte. Indien wij jouw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we je daarvan in kennis en krijg je de mogelijkheid om aan te geven of wij jouw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.